GDPR

Zásady ochrany osobních údajů
Informace ke zpracování osobních dat
Szotkowski Marek se sídlem 28. října 733/10, IČ 03946193 (dále jen “Provozovatel”) dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.
Zabezpečení Vašich osobních dat
Provozovatel dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.
Právo na informace
Vaším právem je požádat provozovatele o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.
Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.
Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.
Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@siticko.eu nebo na sídlo naší společnosti.

Webové stránky – soubory protokolů
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:
• Vaše IP Adresa
• Otevíraná stránka našeho webu
• Kód odpovědi http
• Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.
Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.
K čemu vám mohou být cookies prospěšné?
• zvyšují uživatelské pohodlí našeho eshopu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají a můžeme jej přizpůsobovat vašim potřebám
• pomáhají nám vyhodnocovat úspěšnost různých prodejních kanálů
• pomáhají nám měřit a analyzovat účinnost prodejních kanálů
• pomáhají nám personalizovat reklamu a doručovat vám relevantní obsah
• bez některých se neobejdeme, zajišťují plnohodnotnou funkčnost stránek
Odmítnutí souborů cookies
Nastavení použití souborů cookies je možné ve vašem internetovém prohlížeči. Prohlížeče standardně bývají nastaveny tak, že v defaultním nastavení soubory cookies přijímají. Přijímání souborů cookies lze ale pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Android
• Iphone a Ipad

Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.
Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem od provozovatele dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Provozovatel nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od provozovatele nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy elektronicky na email info@siticko.eu, nebo písemně na adresu sídla společnosti.
Zpracování osobních údajů
Podívejte se jak provozovatel zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Objednávka na eshopu
Poznámka k záznamu: V případě, že v internetovém obchodě učiníte objednávku, budeme o vás evidovat osobní údaje.
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa, DIČ fyzické osoby, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon
Účel zpracování vyřízení objednávky a její doručení
Doba zpracování časově neomezeně

Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje Email, Telefon
Účel zpracování personalizované zacílení obsahu s využitím analýzy dat sloužící ke zlepšení zákaznické zkušenosti
Doba zpracování časově neomezeně
Evidence zaměstnance – mzdy
Poznámka k záznamu: V případě, že jste naším zaměstnancem, potřebujeme o Vás evidovat osobní údaje
Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa, Číslo bankovního účtu, Číslo občanského průkazu, Číslo zaměstnance, Jméno, Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu, Příjmení, Rodné číslo, Rodné číslo osoby, na kerou žádáme slevu
Účel zpracování vedení mzdové agendy zaměstnance
Doba zpracování časově neomezeně

Přihlášení k odběru novinek
Poznámka k záznamu: V případě, že si přejete odebírat novinky z našeho eshopu siticko.eu prostřednictvím emailu, budeme vám tyto novinky zasílat na základě uděleného souhlasu
Právní titul Souhlas
Osobní údaje Email
Účel zpracování zasílání novinek a cenových zvýhodnění souvisejících s naším webem skicko.eu a pro zvýšení relevance reklamních sdělení komunikovaných pomocí třetích stran
Doba zpracování do odvolání souhlasu

Evidence docházky
Poznámka k záznamu: V případě vedení evidence docházky o Vás potřebujeme evidovat osobní údaje.
Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje Číslo zaměstnance, Jméno, Příjmení
Účel zpracování evidence v docházkovém a přístupovém systému zaměstnavatele
Doba zpracování časově neomezeně

Kontaktní formulář – napište nám
Poznámka k záznamu: V případě že k nám vznesete dotaz z formuláře “napište nám”, který je umístěn na webu skicko.eu, budeme o vás evidovat osobní údaje.
Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje Email, Jméno, Telefon
Účel zpracování pouze k odpovědi na vaše dotazy z webového formuláře “napište nám”, který je součástí eshopu siticko.eu
Doba zpracování časově neomezeně

Smlouva o poskytování služeb
Poznámka k záznamu: V případě spolupráce s námi o Vás potřebujeme evidovat osobní údaje.
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa, Číslo bankovního účtu, Číslo občanského průkazu, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon
Účel zpracování plnění smlouvy vyplývající z předmětu a rozsahu uzavřené smlouvy a dohody o mlčenlivosti
Doba zpracování časově neomezeně

Nájemní smlouvy
Poznámka k záznamu: V případě sepsání nájemní smlouvy o Vás potřebujeme evidovat osobní údaje.
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa, Číslo bankovního účtu, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon
Účel zpracování vedení nájemních smluv
Doba zpracování časově neomezeně

Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje Email, Telefon
Účel zpracování vyzývací zprávy k ukončení či prodloužení pronájmu a urgenci plateb
Doba zpracování časově neomezeně

Účetnictví
Poznámka k záznamu: V případě vedení účetnictví o Vás potřebujeme evidovat osobní údaje.
Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa, DIČ fyzické osoby, IČ fyzické osoby, Jméno, Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu, Příjmení, Rodné číslo, Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu
Účel zpracování vedení a dokladování účetnictví
Doba zpracování 10 let

Předávání osobních údajů do třetích zemí
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochany osobních údajů proběhla dne neděle 20. května 2018.